esteto.hu
0 Termékek
0 Ft.
TERMÉK AJÁNLAT
HASZNOS INFORMÁCIÓK:

Adatvédelmi irányelvek

2018. május 25. óta alkalmazandó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet). E rendelet célja, hogy egységes és egyforma jogi szabályozást teremtsen az Európai Unió területén.

Az EASY PRO SOFT SRL tudatában van az Ön adatainak fontosságával, és elkötelezett azok bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Ezért szeretnénk, Önnek, mint érintettnek (az ESTETO weboldal felhasználói, ügyfelek, potenciális ügyfelek, fogyasztók, potenciális fogyasztók), személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos összes információról tájékoztatást adni, jelen személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelv keretében, mely az alább felsorolt célok esetén alkalmazandó.

Az ESTETO jelen irányelve minden olyan eszközre vonatkozik, amelyet a weboldal eléréséhez használnak : laptop, számítógép, smartphone, táblagép stb. Abban az esetben, ha nem ért egyet ezek felhasználási feltételeivel (kifejtve a jelen dokumentumban nemcsak a személyes adatok védelme szempontjából, hanem az általános feltételekben a bizalmas információk, szerzői jogok stb. szempontjából is), kérjük, ne használja a www.esteto.hu-t

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó módosított és kiegészített hatályos jogszabályok követelményeknek megfelelően az ESTETO biztonságos körülmények között és csak a meghatározott célra kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, az oldal látogatása és az ESTETO termékek vásárlása keretében.

1. A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának céljai

Az ESTETO a következő feldolgozási célokra gyűjti és dolgozza fel személyes adatait:
  a. A www.esteto.hu webhely által nyújtott szolgáltatások kezelése, fejlesztése és teljesítése
  b. Értékesítési tevékenység, beleértve az értékesítés megvalósítását, kezelését és fejlesztését, illetve az online értékesítést a www.esteto.hu weboldalon, az ügyfélfiók kezelése, piackutatás / tanulmányok, statisztikák.
  c. reklám, marketing és hirdetések, az ESTETO termékek és szolgáltatások népszerűsítése, promóciós kampányok lebonyolítása, hírlevelek (newsletter) küldése, az értékesítés, valamint a fogyasztói magatartás nyomon követése és monitorizálása.
  d. értékesítés utáni tevékenységek, beleértve az ügyfélszolgálatot, a felhasználók / ügyfelek tájékoztatását a kínált termékek és szolgáltatások értékeléséről (beleértve a termékértékelést az ESTETO honlapján).
  e. A fenti tevékenységekkel kapcsolatos bizonyítási célok és archiválás.


2. A feldolgozott személyes adatok kategóriái

A fenti célok elérése érdekében az alábbi személyes adatkategóriákat dolgozzuk fel:

  a. A www.esteto.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások kezeléséhez, fejlesztéséhez és teljesítéséhez: vezetéknév, keresztnév, cím (lakcím / tartózkodási hely), e-mail, nem, műszaki információk a látogató eszközéről – helye, IP címe, az eszköz hardver típusa, az időintervallum és az ESTETO weboldal használatának időpontja, a cookie-k használatából származó egyéb információk. A cookie-kkal kapcsolatos további információkért lásd a Cookie-használatra vonatkozó irányelveket a következő linken www.esteto.hu/despre/cookies

  b. Kereskedelmi értékesítési tevékenységek, beleértve az értékesítés megvalósítását, kezelését és fejlesztését, illetve az online értékesítést a www.esteto.hu weboldalon, ügyfélfiók kezelése, piackutatás / tanulmányok, statisztikák: vezetéknév, keresztnév, cím (lakcím / tartózkodási hely), telefonszám, e-mail, nem, banki adatok, fizetési célból, szállítási cím.

  c. Reklám, marketing és hirdetés céljából, az ESTETO termékek és szolgáltatások népszerűsítésére, promóciós kampányok lebonyolítására, hírlevelek (newsletter) küldésére, az értékesítés és a fogyasztói magatartás nyomon követésére és monitorizálására: e-mail cím, cím (lakcím / tartózkodási hely). Ezen túlmenően az ESTETO feldolgozza a személyi szám és a személyi igazolvány sorozatszámának és azonosítószámának adatait, kizárólag a promóciós kampányok nyertesei beazonosítása céljából és az adójogszabályok követelményeinek betartására, ha ezt a pénzügyi jogszabályok előírják. Úgyszintén ezen adatok egy része a személy egyedi azonosítójaként funkcionálnak, a verseny / promóció / szimuláció vagy a játékban részt vevő személy esetében.

  d. Az értékesítés utáni tevékenységekre, beleértve az ügyfélszolgálatot, a felhasználók / ügyfelek tájékoztatása a kínált termékek és szolgáltatások értékeléséről (beleértve a termékértékelést az ESTETO honlapján): vezetéknév és keresztnév, nem, telefon / fax, cím (lakcím / tartózkodási hely) vagy egyéb, az ügyfelek termékértékeléséből származó adat.
Ezenkívül az ESTETO az alábbi adatokat dolgozza fel: személyi szám, a személyi igazolvány sorozatszámának és azonosítószámának adatai, banki adatok, csak termékcsere vagy visszatérítés esetében

  e. A fenti tevékenységekkel kapcsolatos bizonyítási és archiválási okokból: a személyes adatok tárolása a fent említett célokból az elvégzett tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, az igazságszolgáltatáshoz való jog védelme, valamint a jogszabályból és szerződésből eredő más jogok gyakorlása érdekében, az archiválási követelmények teljesítésére a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A különösen védett személyes adatokat, például a személyi számot, a személyi igazolvány sorozatszámát és azonosítószámát, csak néhány esetben gyűjtjük és dolgozzuk fel, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásának érdekében

Az ESTETO számára személyes adatok megadása a fentiekben felsorolt tevékenységek elvégzéséhez szükséges. Amennyiben Ön megtagadja ezen adatok szolgáltatását, elképzelhető, hogy emiatt az ESTETO nem lesz képes az adott szolgáltatásokat, információkat nyújtani, kéréseire válaszolni, vagy a fent felsorolt egyéb tevékenységet végrehajtani.

3. Kinek fedjük fel személyes adatait

A fent említett egy vagy több cél elérése érdekében, az ESTETO felfedheti személyes adatait a következő címzetti kategóriáknak: az ESTETO szerződéses partnerei (például olyan cégek, amelyekkel az ESTETO partnerségben van, de csak ez utóbbiakkal létrejött titoktartási kötelezettségvállalás alapján, amely biztosítja, ezen adatok biztonságos megőrzését, és a személyes adatoknak az alkalmazandó joggal összhangban való kezelését, más cégek, amelyekkel közös piaci ajánlat-programokat dolgozhatunk ki termékeink és szolgáltatásaink forgalmazására), szolgáltatók (marketing, futár, fizetési / banki szolgáltatások, tele marketing vagy egyéb szolgáltatások), beleértve az ESTETO-t adatfeldolgozásban támogató jogalanyokat, biztosítókat, hatóságokat (ügyészség, rendőrség, bíróságok és más állami illetékes szervek), a jogszabályi rendelkezések alapján és a keretei között, valamint kifejezett kérelmek esetében, az ESTETO csoportba tartozó más vállalatok, valamint Ön, mint érintett személy, a hozzáférési jog gyakorlása során.

Az ESTETO minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy személyes adatait megfelelő védelemben részesítse, függetlenül attól, hogy hová továbbítják.

A személyes adatainak az ESTETO-hoz történő továbbításával Ön elfogadja (amennyiben a törvény előírja az ön hozzájárulását), hogy személyes adatai:
  - szerepeljenek az ESTETO adatbázisában, és hogy az összes ilyen személyes adatot az ESTETO tárolja, használja és feldolgozza, beleértve a leányvállalatait és munkatársait a fenti feldolgozási cél hatálya alá tartozó tevékenységek fejlesztéséhez és / vagy lebonyolításához; ez a hozzájárulás vonatkozik az Ön berendezésének helyére vonatkozó adatok feldolgozására is, a fentieknek megfelelően.
  - átadásra kerüljenek úgy az ESTETO leányvállalatainak, valamint egyéb országon belül található szervezet(ek)nek, a fentieknek megfelelően, saját promóciós és marketing tevékenységükhöz, illetve más kapcsolódó tevékenységhez.

Az ESTETO formanyomtatványán megadott adatok kitöltésével a felhasználó kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy személyes adatai szerepelnek az ESTETO adatbázisban, illetve kifejezetten és egyértelműen egyetért azzal, hogy az összes ilyen személyes adatot az ESTETO vagy az ESTETO márkához tarozó cégek és a különböző tevékenységekben, mint például,de nem kizárólagosan a kereskedelmi tevékenységekben, a termékek és szolgáltatások promoválásában, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztikai tevékenységekben, az értékesítés és a fogyasztói magatartás nyomon követésében és monitorizálásában együttműködő partnereik, tárolják, felhasználják és feldolgozzák. Ugyanakkor a kedvezményezett kifejezetten és egyértelműen hozzájárul, hogy az ESTETO ezeket a személyes adatokat átadja (engedményezze) az ESTETO márkát alkotó szervezeteknek.


4. A jelen szabályzat elolvasásával Ön tudomásul vette, hogy a törvény által biztosított jogai biztosítva vannak, nevezetesen:

  • tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról a törvénynek megfelelően;
  • személyes adatokhoz való hozzáférés;
  • beavatkozás személyes adatai vonatkozásában;
  • nem vonható egyénileg automatikus döntés alá;
  • ellenezheti az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását, valamint kérheti a jogszabály szerint adatai javítását, frissítését vagy törlését - a közvetlen marketing céljára feldolgozott személyes adatok esetében ez a jog bármikor, díjmentesen és indokolás nélkül gyakorolható;
  • a kapcsolódó jogszabályok megsértése esetén a bírósághoz fordulhat.

A meglévő jogok mellett, a rendelet alkalmazásának időpontjától további jogai keletkeztek. Íme, a jogok teljes listája:
  • Információhoz való jog - Információt kérhet személyes adatainak feldolgozásáról;
  • A helyesbítés joga - helyesbítheti a helytelen személyes adatokat, vagy kiegészítheti azokat;
  • Az adatok törlésének joga (az „elfelejtés joga”) – kérheti az adatok törlését, ha a feldolgozás nem törvényesen történt vagy más törvény által előírt esetben;
  • A feldolgozás korlátozásának joga - kérheti a feldolgozás korlátozását, amennyiben vitatja az adatok pontosságát, valamint a törvényben meghatározott egyéb esetekben;
  • A tiltakozáshoz való jog – tiltakozhat, különösen a mi jogos érdekünkön alapuló adatfeldolgozás esetében;
  • Az adatátvitelhez való jog - bizonyos feltételek mellett kérheti az Ön által megadott adatok átadását automatikusan olvasható formátumban, vagy kérheti, hogy az adatokat továbbítsuk egy másik szolgáltatónak;
  • A panasz benyújtásának joga - panaszt tehet személyes adatai feldolgozását illetően a Személyes adatok feldolgozását felügyelő Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz;
  • A hozzájárulás visszavonásának joga - abban az esetben, ha a feldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik, bármikor visszavonhatja azt. A hozzájárulás visszavonásának hatálya csak a jövőre vonatkozik, a visszavonás előtti adatkezelés továbbra is érvényes marad;
  • Az automatizált döntésekhez kapcsolódó további jogok: Kérhet és kaphat emberi beavatkozást a feldolgozás során, kifejezheti saját álláspontját, és megtámadhatja a döntést.

Ezen jogokat az ESTETO-nak az info@esteto.hu email címre vagy az alábbi címre megküldött levélben gyakorolhatja: EASY PRO SOFT SRL, Tudor Vladimirescu Sugárút 41 szám, 2. emelet, 5. kerület, Bukarest.

Az EASY PRO SOFT SRL, Tudor Vladimirescu Sugárút 41 szám, 2. emelet, 5. kerület, Bukarest, címére küldött írásos, dátumozott és aláírt kérelem alapján, vagy a contact@esteto email címre megküldött emailben, ingyenesen gyakorolhatja alábbi jogait : - évente egyszer, a törvény értelmében, kérheti annak megerősítését, hogy a személyes adatait feldolgozzák vagy nem; - hozzáférés és beavatkozás a megadott adatokhoz; - tiltakozás megalapozott és törvényes okokra hivatkozva az adatfeldolgozás ellen, tekintettel azok különleges helyzetére (kivéve a közvetlen marketing feldolgozást, amely esetben bármikor ingyenesen és indoklás nélkül kifogást emelhet) - kérheti az adatok törlését, kivéve a törvényben meghatározott helyzeteket.

Bármikor és indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatai közvetlen marketing célú feldolgozása ellen, az ESTETO-nak, emailben vagy postai úton, a fent említett címeken, írásos kérelem formájában, amelyet ennek megfelelően időponttal és aláírással láttak el. Ebben az esetben kérelme továbbításra kerül az ESTETO szakosodott részlegéhez, amely ezeket a kéréseket kezeli; kaphat egy üzenetet, amely megerősíti, hogy kérelme bejegyzésre került, valamint egyéb szükséges egyéb információt.

Ön megalapozott és törvényes okokból bármikor kifogást emelhet a törvénynek megfelelően, hogy az ESTETO feldolgozza adatait, kivéve, ha a törvény másképp rendelkezik.

A magánszemélyek kérhetik a személyes adataik törlését, ha azok jogtalanul kerültek feldolgozásra, beleegyezésük nélkül, vagy ha ezen adatok már nem szükségesek az eredeti feldolgozási cél elérésére.
Az elfelejtésre vonatkozó jog különösképpen az adatok online környezetben történő feldolgozására vonatkozik. Az elfelejtés joga nem abszolút – minden egyes eset körülményeit külön elemezzük. A rendelet lehetővé teszi a személyes adatok további tárolását, amennyiben a szólásszabadság és az információhoz való jog tiszteletben tartása, a jogi kötelezettségek betartása érdekében, a közérdekű vagy a közhatalom gyakorlásából eredő feladat elvégzése, a közegészségügyi közérdek, a közérdek érdekében történő archiválás miatt történik, tudományos vagy történelmi kutatási célokból, valamint statisztikai célból, vagy a jog bíróságon történő megállapítása, gyakorlása vagy védelme céljából.


A személyes adatait jelenleg Romániában tárolják és kezelik

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor személyes adataikat Románián kívüli szervezetnek továbbítjuk. Ezek a szervezetek lehetnek az Európai Unión belüliek vagy azon kívüliek, beleértve azokat az országokat is, amelyek esetében az Európai Bizottság úgy véli, hogy a személyes adatok védelme az Európai Unióéval legalább egyenértékű.

Minden esetben, az összes szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatai és információs jogai védelmét biztosítsuk, a nemzetközi közzétételben szereplő személyes adatok vonatkozásában. Minden esetben a szolgáltatók és más harmadik felek felé történő adatszolgáltatás biztonsága szerződéses kötelezettségekkel védett, vagy ha szükséges, az Európai Bizottság által a személyes adatok harmadik országokba történő átadásának általános feltételeiről szóló határozatában meghatározott további biztosítékokkal védett, valamint olyan tanúsítási rendszerekkel, mint a Privacy Shield, mely egy olyan biztonsági pajzs, amely a személyes adatok Európai Unió és az Egyesült Államok közötti átadását hivatott biztosítani.

A panaszhoz való jog. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz, személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan. Romániában az adatvédelmi hatóság az alábbi címen érhető el:

A személyes adatok kezelését felügyelő országos felügyeleti hatóság

G. Gheorghe Magheru sugárút 28-30 szám, 1. kerület, irányítószám: 010336, Bukarest, Románia

Telefonszám: +40.318.059.211 vagy +40.318.059.212;

E-mail cím: anspdcp@dataprotection.ro

Ezen témával kapcsolatban felmerülő problémákat illetően lépjen előzetesen kapcsolatba velünk, és garantáljuk, hogy mindent megteszünk a békés megegyezés érdekében.

5. A kiskorúakkal kapcsolatos különleges rendelkezések

Az ESTETO az adatfeldolgozási tevékenysége keretén belül nem foglalkozik a kiskorúak személyes adatainak feldolgozásával. Az ESTETO különös figyelmet fordít annak biztosítására, hogy a kiskorúak személyes adatainak feldolgozása a jogszabályi előírásoknak és szigorúan meghatározott esetekben történjen.

Az ESTETO nem végez promóciós közvetlen marketing tevékenységet a kiskorúak felé.

A 16 év alatti kiskorúak nem kérhetnek szolgáltatásokat vagy egyéb kommunikációt az ESTETO weboldalán, illetve nem vehetnek részt az ESTETO versenyeken vagy kampányokban, kivéve, ha a kiskorú nevében a kiskorú törvényes képviselője vagy gyámja jár el, a törvény értelmében.

A 16 év alatti kiskorúak termékeket vagy szolgáltatásokat akkor vásárolhatnak, és csak akkor kérhetnek és fogadhatnak értesítéseket az ESTETO-tól, ha törvényes képviselőjük vagy gyámjuk beleegyezésével rendelkeznek, a törvény érelmében.

Továbbá, minden olyan személy, aki a weboldalon vagy más, a jelen szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazáson vagy eszközökön, keresztül szolgáltat nekünk személyes adatokat garantálja, hogy felnőtt korú és teljes cselekvőképességgel rendelkezik.

A kiskorúak személyes adatainak gyűjtését vagy feldolgozását csak a jogszabályoknak megfelelően és a fentiek figyelembevételével végezzük.


6. Az adatfeldolgozás időtartama

Az adatfeldolgozás időtartama általában abban a pillanatban kerül meghatározásra, amikor a hatályos jogszabályok által biztosított feltételek mellett gyakorolja tiltakozási jogát. Kivétel: A call center szolgáltatáson belül bejelentett adatok esetében az adatfeldolgozás időtartama általában 5 év, vagy a tiltakozási jog gyakorlásáig. Ugyanakkor az ESTETO tárolhat személyes adatokat hosszabb időtartamra bizonyítási és archiválási céllal.

Ugyanakkor a személyes adatok hosszabb idejű tárolása statisztikai célra, a szolgáltatások fejlesztésére, az ügyfélfiókok kezelésére, a piackutatás / tanulmányok miatt történik.


7. Egyéb információk

Kérjük, ellenőrizze adatvédelmi irányelveinket minden alkalommal, amikor a weboldalunkat használja, annak érdekében, hogy mindig tájékozott legyen.

A feldolgozási műveletek végeztével a rögzített adatok részben vagy egészben átadhatók bármely más jogi személynek a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, feltéve, hogy azokat a jelen dokumentumban szereplő hasonló célokra használják fel.


8. Harmadik fél felé történő átadás

Az alábbiakban leírt kivételektől eltekintve, nem adunk ki engedély nélkül az Ön adataival kapcsolatos információkat. Az Ön kifejezett, egyértelmű beleegyezése alapján, az ily módon és az alkalmazandó jog keretein belül, vagy jogi kötelezettség teljesítése és / vagy jogos érdek védelme céljából, továbbíthatjuk személyes adatait:
- Szolgáltatók felé a következő területeken: marketing, adminisztrációs szolgáltatások és a tranzakciók feldolgozása;
- Egyéb szolgáltatók részére, amelyek mindegyike aláírta az információk bizalmas kezelésére vonatkozó megállapodásokat;
- Szervezetek vagy vállalatok felé, amelyek konkrét felméréseket koordinálnak, és amelyek felvállalták, hogy az információkat bizalmasan kezelik;
- állami, kormányzati szervek felé, ha a jogszabályok ezt előírják;
- egyéb hatóságok és szervek felé, jogi kötelezettségek teljesítése és / vagy jogos érdekeink védelme érdekében;
- más cégek felé, amelyekkel közös ajánlati marketingprogramokat dolgozhatunk ki termékeink és szolgáltatásaink vonatkozásában.

A személyes adatoknak a fent említett címzetteknek történő továbbítása csak titoktartási kötelezettségvállalás alapján történik, és a megfelelő szintű biztonság garantálása mellett, a személyes adatok biztonságos megőrzése érdekében

A személyes adatok feldolgozásának biztonsága érdekében hozott intézkedések

Az ESTETO garantálja a tárolt és az informatikai rendszerén keresztül továbbított adatok biztonságát és bizalmas jellegét, de nem vállal felelősséget olyan szoftver meghibásodásból vagy hibából eredő információvesztésért, amelyek harmadik fél szoftvergyártóktól származnak. Bár az ESTETO biztonsági intézkedéseket hozott az adatvesztés, a helytelen vagy nem megfelelő használat és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében, az interneten továbbított adatok abszolút biztonsága nem garantálható.


Az ESTETO személyes adatok feldolgozásának biztonságára vonatkozó intézkedései megfelelnek a jogszabályi rendelkezéseknek, és ezek a következők:

  1. Az ESTETO együttműködőinek azonosítása és hitelesítése egy azonosító kód (egy karakterlánc) megadásával, amelyek az ESTETO márkanevet alkotó vállalatok felügyelete alatt állnak, és hozzáférési jogot kaptak a személyes jellegű adatbázisokhoz.
  2. A műszaki támogatást ellátó részleg hozzáférhet a személyes adatokhoz a kivételes esetek megoldásához.
  3. Az ESTETO márkanevet alkotó vállalatok munkatársait kifejezetten kijelölik és engedélyt kapnak a személyes adatok információs rendszerben történő gyűjtésére és bevezetésére.
  4. A személyes adatok módosítását kizárólag speciálisan felhatalmazott felhasználók végezhetik.
  5. Azokat a felhasználókat, akik hozzáférést kapnak a személyes adatokhoz, az üzemeltető képezésben részesíti a titoktartást illetően. A felhasználók kötelesek lezárni munkamenetüket, amikor elhagyják a munkahelyet.
  6. A fizikai hordozóra nyomtatott személyes adatokat egy korlátozott hozzáférésű, kulccsal lezárt szobában tárolják és archiválják.
  7. A személyes adatok feldolgozásának biztonsága érdekében (különösen a számítógépes vírusok ellen) az üzemeltető a következő intézkedéseket hozza:
    - a felhasználók számára tilos külső vagy kétes forrásokból származó szoftverek használata;
    - az adatbázisokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársak tájékoztatása a számítógépes vírusok veszélyeiről;
    - automatikus vírusvédelmi és biztonsági rendszerek telepítése;
    - az adatok titkosítása SSL biztonsági tanúsítványon keresztül, a weboldal és a felhasználó közötti adatközlés védelmében.

Az ESTETO minden ésszerű, kereskedelmileg indokolt erőfeszítést megtesz az összegyűjtött személyes adatok védelme érdekében, új technológiákat elemzünk, és ha szükséges, alkalmazzuk ezeket biztonsági rendszereink korszerűsítésére.Asztali verzió használata


Copyright © esteto.hu  


Általános felhasználási feltételek